En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. informa que és titular del lloc web fundacioperlaindustrial.org. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. amb CIF G62441423 i domicili social al c / Sant Quirze, 30 08201, Sabadell (Barcelona)), inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el número: 1503. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: fundacio@fundacioperlaindustria.es.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. contràriament a allò que disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Gremi de Fabricants de Sabadell no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús d’aquesta. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. amb CIF G62441423 i domicili social situat a ST QUIRZE 30 08201, SABADELL (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.  es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic fundacio@fundacioperlaindustria.es.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificado SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. i l’usuari.

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual i industrial

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.  Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Fundació per la Indústria. Sabadell 1559. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Fundació per la Indústria. Sabadell 1559.  té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.